Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Ochrona przeciwpożarowa

       
 

          Z uwagi na sąsiedztwo uzdrowiskowego miasta Augustowa i związanego z tym wzmożonego ruchu turystycznego, tereny Nadleśnictwa Augustów są szczególnie narażone na zaśmiecanie
i powstawanie pożarów lasu. W sezonie wiosenno – letnim, kiedy zagrożenie pożarami nasila się, leśnicy codziennie patrolują lasy.

          Lasy Nadleśnictwa Augustów objęte są obserwacją z 3 kamer umieszczonych na wieżach obserwacyjnych zlokalizowanych w Augustowie, Krasnem i Kamieniu, często wykorzystywane są również wieże obserwacyjne sąsiednich nadleśnictw. Obserwacja jest prowadzona od 15.03 do 15.10 każdego roku. W zależności od warunków może być wprowadzony inny termin rozpoczęcia i zakończenia obserwacji.

          Od 1 kwietnia do 30 września w biurze Nadleśnictwa Augustów działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD). W godzinach pracy nadleśnictwa dyżuruje pracownik zajmujący się ochroną przeciwpożarową, natomiast po godzinie 15-ej oraz w dni wolne od pracy przeszkolony pracownik. Dodatkowo jest ustalany również tzw. „dyżur pod telefonem", który sprawuje pełnomocnik nadleśniczego. Łączność z leśnictwami odbywa się za pośrednictwem telefonu. Organizację akcji ratowniczej oraz ograniczenie skutków innych miejscowych zagrożeń na obszarze nadleśnictwa, nadleśniczy powierza pełnomocnikowi (pełnomocnikom) nadleśniczego. Pełnomocnik posiada upoważnienie do wydawania poleceń wszystkim pracownikom nadleśnictwa oraz zleceniobiorcom zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pełnomocnik nadleśniczego jest powoływany na czas akcji bezpośredniej. Zadania i wyposażenie PAD precyzuje szczegółowo „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" będąca załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku.

Zauważyłeś ogień- ALARMUJ!!!

998 Straż Pożarna

112 Numer alarmowy

PAD Augustów

(87) 643 99 00

508 360 329