Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla określonego obiektu, na okres 10 lat, zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Po wykonaniu plan zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska.

W trakcie sporządzania planu dokonuje się inwentaryzacji zasobów przyrodniczych tj.: drzewostanów z całym bogactwem wnętrza lasu, począwszy od oznaczenia gleb, ich żyzności, wszystkich warstw roślinnych w lesie tj.: runa, podszytu, podrostu, wreszcie pomiaru elementów poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach. Z zebranych w trakcie prac terenowych informacji sporządza się odpowiednie dokumenty jak opisy taksacyjne lasu, szereg rejestrów, tabel, map, które służą uzasadnieniu projektowanych wskazań gospodarczych.

Ważną częścią Planu jest Program Ochrony Przyrody zawierający inwentaryzację walorów przyrodniczych oraz historyczno–kulturowych terenów w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. W programie opisane zostały ponadto zagrożenia ze strony różnych czynników mogących mieć wpływ na środowisko przyrodnicze.

Aktualny Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów został sporządzony na okres 01.01.2015 – 31.12.2024.

Wykonawcą Planu Urządzenia Lasu jak również Prognozy Oddziaływania na Środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Augustów było Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział Białystok.