Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu są formą ochrony przyrody, o niewielkich rygorach ochronności. Powołano je ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Augustów, jak również w zasięgu terytorialnym, Wojewoda Suwalski wyznaczył rozporządzeniem z roku 1998 trzy obszary chronionego krajobrazu, aktualizowane w 2005 i 2015 r. przez Wojewodę Podlaskiego:

- Jeziora Rajgrodzkie (pow. 195,20 ha; Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego  poz. 2119 z dn. 26.06.2015 r.),

- Puszcza i Jeziora Augustowskie (15822,22 ha; Rozporządzenie Nr 21/05 Wojewody Podlaskiego z 25.02.2005 r.),

- Dolina Biebrzy (3816,15 ha; Rozporządzenie Nr 15/05 Wojewody Podlaskiego z 25.02.2005 r.).