Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Hodowla lasu obejmuje całość prac związanych z odnawianiem i pielęgnowaniem lasu.

 

Pierwszymi etapami są selekcja i nasiennictwo, których zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości, najlepszych jakościowo nasion. Kolejnym – szkółkarstwo, które ma za zadanie wyprodukowanie materiału sadzeniowego jak najwyższej jakości. Następnymi etapami są: założenie upraw w ramach odnowień lub zalesień oraz pielęgnacja lasu, aż do momentu dojrzałości. Do pielęgnacji zaliczamy:
* pielęgnowanie gleby, służące ochronie sadzonek przed ujemnym wpływem chwastów;
* czyszczenia wczesne w fazie uprawy;
* czyszczenia późne w fazie młodnika,
Czyszczenia mają charakter selekcji negatywnej. Polegają głównie na eliminowaniu wadliwych, opanowanych przez choroby lub szkodniki, a także niepożądanych domieszek.
* Trzebieże wczesne
* Trzebieże późne
Trzebieże mają charakter selekcji pozytywnej. Polegają na wyborze i popieraniu drzew o najlepszej jakości. Odbywa się to przez usuwanie z drzew, które utrudniają prawidłowy wzrost drzew dorodnych.
W momencie uzyskania przez drzewostan dojrzałości, do zadań hodowli lasu należy wykonanie cięć przygotowujących go do ponownego odnowienia.
 
W Nadleśnictwie Augustów pielęgnacja gleby wykonywana jest średnio rocznie na powierzchni ok. 236 ha, czyszczenia wczesne – na 278 ha, a czyszczenia późne – na 142,5 ha.
 
 
   Jedna z wielu sosen - drzew doborowych
 
Głównym celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli. Wszelkie działania z tego zakresu opierają się na zróżnicowaniu przestrzennym środowiska. W związku z tym w gospodarce leśnej uwzględniana jest :
* Regionalizacja przyrodniczo - leśna
* Regionalizacja nasienna, która służy m.in. zwiększaniu bazy nasiennej najcenniejszych populacji gatunków lasotwórczych w regionach ich naturalnego występowania.
*    Typologia leśna bazująca na lokalnym zróżnicowaniu żyzności i wilgotności gleb.
Nadleśnictwo Augustów leży w II, Mazursko-Podlaskiej Krainie przyrodniczo-leśnej. Jej wyróżnikiem jest występowanie świerka pospolitego, natomiast region ten leży poza zwartym zasięgiem występowania jodły pospolitej i buka zwyczajnego.
 
Szkółkarstwo
 
Nadleśnictwo Augustów posiada  szkółkę leśną o całkowitej powierzchni 2,93 ha. Powierzchnia produkcyjna, zajęta przez sadzonki i ugory, wynosi obecnie 296,44 ara. Każdego roku w szkółkach produkuje się ok. 20 gatunków drzew i krzewów, średnio ok. 1 mln. szt. sadzonek. Większość stanowią podstawowe gatunki lasotwórcze.
 
Nasiennictwo i selekcja
 
Ten dział leśnictwa ma na celu zapewnienie najlepszych jakościowo nasion drzew i krzewów do produkcji sadzonek. Pierwszym etapem jest selekcja, czyli wybór drzewostanów o najlepszych cechach. Ponadto muszą się one wyróżniać zdolnością do adaptacji w zmiennych warunkach środowiska oraz odpornością na czynniki chorobotwórcze i szkodniki.
 
Do selekcji populacyjnej zaliczamy tworzenie:
wyłączonych drzewostanów nasiennych, które nie podlegają użytkowaniu rębnemu, a nasiona pozyskiwane są z drzew stojących;
gospodarczych drzewostanów nasiennych, z których zbiór nasion następuje p ścięciu drzew;
upraw pochodnych, zakładanych z sadzonek wyprodukowanych z nasion pochodzących z WDNów, plantacji nasiennych lub plantacyjnych upraw nasiennych.
Selekcja indywidualna obejmuje :
drzewa mateczne,
plantacje nasienne zakładane z nasion pozyskanych z drzew matecznych,
plantacyjne uprawy nasienne, zakładane ze zrzezów pozyskanych z drzew matecznych.
 
Lasu Nadleśnictwa Augustów położone są w mikroregionie matecznym dla sosny i świerka. Posiadamy 6 wyłączoncyh drzewostanów nasiennych (WDN)
* 2 WDN sosnowe o powierzchni 46,67 ha,
* 1 WDN brzozowy o powierzchni 1,78 ha,
* 3 WDN olszowe o powierzchni 21,14 ha.
Gospodarcze drzewostany nasienne (GDN) zajmują łączną powierzchnię 1426,59 ha.
Na terenie Nadleśnictwa Augustów wytypowano 27 drzew mateczncyh. W większości są to sosny ( 22 sztuki ). Poza tym są to brzozy ( 4 sztuki) i osika (1 sztuka).
Uprawy pochodne założóne w blokach zakładane są w Nadleśnictwie już od roku 1994. Obecnie posiadamy 201,14 ha upraw sosnowych, pochodzących z WDN Nadleśnictwa Augustów oraz Nadleśnictwa Głęboki Bród, a także 40,16 ha upraw olszowych, pochodzących z WDN Nadleśnictwa Augustów.
Uprawy pochodne w rozporoszeniu: sosnowe 34,34 ha, olszowe 2,04 ha.
 
 
  Leśniczy w sosnowym Wyłączonym Drzewostanie Nasiennym (WDN)