Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat przyrody – obszarowa forma ochrony przyrody w Polsce. W rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody "...obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi ".

Dążąc do ochrony unikalnych obszarów przyrodniczych i wyłączenia ich z eksploatacji gospodarczej powołano rezerwaty:
 
Rezerwat „Kuriańskie Bagno" (1985 r.) na powierzchni 1716,7 ha (z czego 917,80 ha w naszych granicach, reszta w Nadleśnictwie Płaska) spotykamy unikalne elementy przyrodnicze jak układ starych i dobrze wykształconych wydm, bory mechowiskowe, płaty świerczyny bagiennej i rozległe partie starodrzewów sosnowych – szczątki dawnej Puszczy Perstuńskiej a ponadto najliczniejszą w Puszczy Augustowskiej ostoję głuszca a także łosie, wilki, rysie. Szczególnego charakteru rezerwat nabiera wiosną w czasie kwitnienia pachnących łanów bagna zwyczajnego.
 
Rezerwat „Kozi Rynek" (1959 r.) – na powierzchni 147,40 ha chronione są fragmenty lasu o cechach zbliżonych do lasu pierwotnego z całą jego surowością i dzikością, jakie nieczęsto już występują w Polsce, głównie lasy mieszane, grądy, łęgi i olsy.
Osobliwością rezerwatu jest związana z nim historia. Otóż niedostępność i puszczański charakter uroczyska „Kozi Rynek" stały się przyczyną stacjonowania tu największego na Augustowszczyźnie oddziału powstańczego w latach 1863-64. Został rozbity przez kozaków dopiero w wyniku zdrady. Dla upamiętnienia bohaterskich wydarzeń postawiono tam pomnik, który stoi do dziś.
 
Rezerwat „Glinki" (1971 r.) – najmniejszy - 1,79 ha, chroniący prawdopodobnie jedyne na terenie Puszczy Augustowskiej stanowisko pióropusznika strusiego. Orientacyjna liczba paproci wynosi 450 sztuk. Osobliwością jest również występowanie czosnku niedźwiedziego.
 
 
Rezerwat „Stara Ruda" (1980 r.)– pow. 76,07 ha. Przedmiotem ochrony są źródliska rzeki Rudawki otoczone borami torfowcowymi przy ich naturalnej granicy występowania, dorodnymi borami sosnowo-świerkowymi oraz typowymi dla Puszczy Augustowskiej dorodnymi borami sosnowymi.
 
Rezerwat „Jezioro Kolno" – rezerwat ornitologiczny utworzony w roku 1960. Położony na gruntach innych własności a będący jedynie w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Augustów. Chroni miejsca lęgowe ptactwa wodnego, w tym głównie łabędzia niemego - około 100-u par. Ponadto liczne gatunki kaczek, dwa gatunki rybitw, bąk, myszołów, remiz oraz liczna kolonia mewy śmieszki.