Asset Publisher Asset Publisher

Back

STANOWISKO NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW

STANOWISKO NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW

ws. publikacji portalu wyborcza.pl z dnia 6 grudnia 2021 roku pod tytułem: „Chcą zachowania lasów wokół Augustowa. Pod petycją podpisało się ponad 3000 osób.”

Nadleśnictwo Augustów w nawiązaniu do tekstu Macieja Chołodowskiego w portalu wyborcza.pl z dnia 06.12.2021 informuje, że prace leśne na terenie nadleśnictwa, w tym na terenie administracyjnym Gminy Miasta Augustów prowadzone są  zgodnie z Ustawą o lasach, Ustawą o ochronie przyrody, Ustawą Prawo ochrony środowiska i innych ustaw, zgodnie z zasadą trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wymogami certyfikatu FSC i PEFC. Prace prowadzi się według Planu urządzenia lasu na lata 2015 - 2024 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 08.06.2015 roku. Prowadzona przez nadleśnictwo gospodarka leśna gwarantuje zachowanie lasów wokół Augustowa zarówno obecnie, jak i dla przyszłych pokoleń.

W trakcie tworzenia aktualnego planu urządzenia lasu brane były pod uwagę między innymi aspekty związane z położeniem lasów w granicach administracyjnych miasta oraz w strefach ochronnych wokół sanatorium i uzdrowiska. Gospodarka leśna w strefach uzdrowiskowych prowadzona jest przez Nadleśnictwo Augustów z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych.

W trakcie tworzenia Planu urządzenia lasu Pan Adam Bohdan z ramienia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz członek organu nadzoru Bractwa Bartnego Pan Paweł Łukasz Kotwica brał udział, wówczas jako Radny miasta Augustowa, w pracach kończących przygotowanie aktualnie realizowanego Planu Urządzenia Lasu uczestnicząc w Naradzie Techniczno-Gospodarczej zwołanej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w dniu 6 lutego 2015 roku.  W trakcie narady zaakceptowano  wykazy cięć, szczegółowe sposoby zagospodarowania, wysokość użytkowania rębnego i przedrębnego oraz pozostałe czynności gospodarcze związane z projektem Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Augustów. Fragmenty lasu, na których prowadzone są działania związane z gospodarką leśną, co do których odnosi się publikacja portalu wyborcza.pl są zawarte w w/w wykazie cięć. Podczas tworzenia planu nie były zgłaszane w tym zakresie uwagi ani przez Pana Adama Bohdana, ani przez Pana Pawła Łukasza Kotwicę.

W zakresie zgodności gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Augustów z wymogami certyfikatu FSC (ang. Forest  Stewardship Council) na uwagę zasługuje fakt, iż strona trzecia wniosła skargę na sposób gospodarowania w lasach referencyjnych nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej, co zostało przeanalizowane przez audytorów i wykazano, że nie znajduje to odzwierciedlenia w faktach, czego następstwem było przedłużenie okresu ważności certyfikatu FSC do 10.08.2026 roku.

Poniżej dementuję nieprawdy zawarte w tekście publikacji cyt.:

  1. „Tam gdzie jeszcze wiosną podziwialiśmy sędziwe sosny obecnie rozciągają się zręby pod horyzont” - Na terenie Nadleśnictwa Augustów nie występują wielohektarowe zręby sięgające horyzontu.
  2.  „Wykonywano zabroniony zrąb”  - Nadleśnictwo Augustów wykonuje cięcia rębne zgodnie z Ustawą o lasach na podstawie Planu Urządzenia Lasu.
  3. „Do wycięcia zostały monumentalne sosny w wieku 208 lat rosnące w Augustowie przy skrzyżowaniu dróg na Sejny i Suwałki”  - Wymieniony obszar stanowi kępę ekologiczną pozostawioną do naturalnego rozkładu i nie był, i nie jest przewidziany do wycinki.
  4. „Adam Bohdan przekazał petycję do Nadleśnictwa Augustów”  - Do Nadleśnictwa Augustów nie została przekazana petycja przez pana Adama Bohdana.

Podsumowując, wbrew sugestiom zawartym w treści artykułu Macieja Chołodowskiego w portalu wyborcza.pl gospodarka leśna jest prowadzona przez Nadleśnictwo Augustów z uwzględnieniem czynnika społecznego, po konsultacjach społecznych, zgodnie z Planem Urządzenia Lasu i zasadami certyfikatów FSC i PEFC.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów

Wojciech Szostak