Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Wg Ustawy o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

W Nadleśnictwie Augustów objęte ochroną "pomnikową" są drzewa lub grupy drzew. W tej grupie przeważają  sosny, dęby i modrzewie. Do najciekawszych należy grupa 16 sosen w uroczysku „Barcie" oraz grupa modrzewi w Jesionowie i Białobrzegach.

W 2020 r . z inicjatywy nadleśnictwa, Rady Gminy Augustów uchwaliła powołanie dwóch nowych pomników przyrody: sosnę tzw. "Grubą sosnę" w leśnictwie Białobrzegi o obwodzie 341 cm i wysokości 32 m oraz w leśnictwie Długie - świerka o obwodzie 236 cm i wysokości 29 m.


 

Grupa sędziwych i pomnikowych sosen w uroczysku "Barcie"