Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF ( High Conservation Value Forests -  Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „ Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC - Polska.

Podział lasów HCVF:
 
KATEGORIA 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji walorów biologicznych
 
KATEGORIA 1.1 Obszary chronione
 
KATEGORIA 1.1a obszary chronione – bez zabiegów
KATEGORIA 1.1b obszary chronione z zabiegami ochronnymi – ochrona czynna

KATEGORIA 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków
            
KATEGORIA 2. Tereny leśne posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie krajobrazowe stanowiące miejsce występowania jednej lub kilku populacji rodzimych gatunków.

KATEGORIA 2.1 -  Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie.

KATEGORIA 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrozone ekosystemy
 
KATEGORIA 3.1 Ekosytemy skrajnie rzadkie i ginące
KATEGORIA 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
       
KATEGORIA 4.Lasy pełniące funkcje ochronne w sytuacjach krytycznych

KATEGORIA 4.1 Lasy wodochronne
KATEGORIA 4.2 Lasy glebochronne
 
KATEGORIA 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Dane lokalizacyjne o występowaniu ostoi zagrożonych i ginących gatunków (HCVF 1.2) nie podlegają upublicznieniu.

Wyznaczenie lasów wraz z konsultacjami społecznymi odbyło się w 2009 r. W 2014 roku w ramach tworzenia PUL na lata 2015-2024, Biuro Urządzania Lasu w Białymstoku zweryfikowało i poddało konsulatcjom rozmieszczenie lasów HCVF. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do Nadleśnictwa Augustów. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pan Grzegorz Androsiuk tel. +48 87 6439906

Rozmiar głównych zadań gospodarczych w lasach HCVF zaplanowanych na 2021 r.:

Kod HCVF Rodzaj  i wielkość zabiegu gospodarczego/hodowlanego (2021 r.)
Rb I ( ha) Rb III (ha) Rb IV (ha) CW (ha) CP (ha) TWP (ha) TPP (ha)
HCVF1 9,15 0 0 0 0 0 40,13
HCVF2 258,57 46,83 30,34 99,33 106,77 90,96 1031,85
HCVF3 0 0 0 10,48 8,81 5,4 32,89
HCVF4 132,68 36,66 30,34 109,49 131,98 112,74 482,66
HCVF6 0 0 0 0 0 0 0