Asset Publisher Asset Publisher

Back

Stanowisko Nadleśnictwa

Stanowisko Nadleśnictwa

Odnośnie wypowiedzi Pana Piotra Piłasiewicza z Bractwa Bartnego dotyczącej projektów realizowanych w nadleśnictwie

28 grudnia 2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.  Głównym tematem było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Leśnego Parku Kulturowo-Edukacyjnego przy Bulwarze nad rz. Nettą w Augustowie. Z przebiegiem  posiedzenia można zapoznać się pod linkiem:

Wspólne posiedzenie komisji rozwoju i uzdrowiskowej w dniu 28 grudnia 2021 r.

W trakcie dyskusji głos zabrał Pan Piotr Piłasiewicz jako przedstawiciel Bractwa Bartnego (czas wypowiedzi  od 1godz. 51 min. 57 sek. do 1 godz. 55 min. 23 sek.).

Fragment wypowiedzi o treści … „ projektu nadleśnictwa nie reklamujemy, bo jest on około bartniczy, on ma na celu z jednej strony promocję tradycji, no ale sprowadza się to robienia jakiś zastawek w lasach, do kopania sadzawek, do założenia kilku barci…….. jakiś import tradycji z Baszkirii…. „ wymaga zajęcia stanowiska.

Projekt „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom pszczoły lasom”  został przygotowany przez nadleśnictwo Augustów. Projekt obejmuje swoim zasięgiem nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej: Augustów, Głęboki Bród, Płaska, Pomorze i Szczebra. Partnerami  są: Rejonowe Koło Pszczelarzy w Augustowie, Państwowy Rezerwat Przyrody „Szulgan-Tasz” ( Rosja )  i Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Grodzieński Leshoz  (Republika Białoruś). Koszt realizacji projektu wynosi 2 822 280 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Norweskich wynosi 2 398 938 zł. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: tradycyjne bartnictwo

W ramach projektu zaplanowano działania mające na celu poprawę warunków bytowania zapylaczy w lesie oraz zwiększenie liczebności rodzimej rasy pszczoły augustowskiej. Bez poprawy warunków bytowania poprzez między innymi: zakładanie łąk kwietnych ( 46,4 ha), zakładanie remiz-sadów (34,72ha), wykonanie oczek wodnych (56 szt.) możliwości życia pszczół w lasach Puszczy Augustowskiej są bardzo ograniczone. Zwiększenie liczby roi, poprawa czystości genetycznej oraz dbanie o ich zdrowotność jest jednym z głównych celów projektu.

Jednocześnie nadleśnictwo (już od 2012 roku)  dba o popularyzację bartnictwa jako dziedzictwa kulturowego. W ramach tego działania podjęto współpracę z partnerami z Rosji i Białorusi. Stawianie zarzutu o imporcie tradycji z Baszkirii jest co najmniej dziwne. Z Bartnikami z Baszkirii współpracujemy bo są współcześnie jedynymi praktykami, prowadzącymi nieprzerwanie od stuleci działalność bartną.  Ich wiedza praktyczna dotycząca opieki nad rojami pszczół, wykonywania zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych, zakładania barci jest unikatowa. Tak naprawdę różnicę w stosunku do bartnictwa w Polsce stanowi wyłącznie technika wchodzenia na drzewo i pozycja bartnika przy pracach bartnych. Narzędzia bartne i akcesoria wynikają z indywidualnych tradycji rodzinnych bartników zarówno w Polsce, Białorusi i Baszkirii.

 

Wspomniane „....jakieś zastawki w lasach..”, według nadleśnictwa,  Pan Piotr Piłasiewicz pomylił z działaniami z innego projektu zakończonego w grudniu 2021 roku. Zastawki, progi piętrzące, brody oraz zbiorniki retencyjne wykonano w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 1 216 952, 94 zł brutto (989 395,07 zł netto)  z czego 840 985,81 zł dofinansowania (85% wartości netto) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków wodnych w ekosystemach leśnych nadleśnictwa. Zbudowane progi pozwolą na utrzymanie wód gruntowych na zakładanym poziomie i spowolnią spływ wód z terenów leśnych co znacząco wpłynie na poprawę warunków bytowania roślin, grzybów i zwierząt.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej nadleśnictwa: Nadleśnictwo Augustów

 

Podsumowując nadleśnictwa zaprasza do współpracy zainteresowanych poprawą warunków bytowania zapylaczy w lasach, kultywowaniem tradycji bartnych oraz dbaniem o rodzimą pszczołę augustowską. Do niezainteresowanych mamy apel o przekazywanie rzetelnych informacji.