Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

13 lipca 2021 r.- OGŁOSZENIE

13 lipca 2021 r.- OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Augustów ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem garażu

Augustów,  13.07.2021 r.  

 

SA.2110.18.2021

OGŁOSZENIE

 

Nadleśnictwo Augustów ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem garażu stanowiącego własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Augustów.

 

WYNAJMUJĄCY:

Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów, tel. (0-87) 643 99 00, fax. (0-87) 643 35 76

PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

 

Przedmiot ogłoszenia

Leśnictwo

Pow. (m2)

Nr inw.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Cena wywoławcza stawki czynszu netto

 

Garaż konstrukcji murowanej

 

Lipowiec

 

22,76

108/58/165

Miasto Augustów

Augustów 4

2,97 zł/m2/m-c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI NAJMU:

Czynsz płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wynajmującego.

W przypadku nieterminowej zapłaty czynszu Wynajmującemu przysługują odsetki ustawowe za  opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

W razie powstania szkody w przedmiocie najmu Najemca obowiązany jest do jej naprawienia.

Najemca ma prawo garażowania pojazdu mechanicznego własnego, bądź członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Najemca obowiązany jest w szczególności do:

- używania garażu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- terminowego regulowania należności wynikających z niniejszej umowy,

- przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,

- konserwacji oraz drobnych napraw drzwi i okuć,

- malowania przynajmniej raz na 4 lata ścian wewnątrz garażu,

- utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu garażu.

Wszystkie warunki najmu zawarte są we wzorze umowy dostępnym jako załącznik do ogłoszenia.

Podpisanie umowy najmu oraz wydanie nieruchomości do korzystania nastąpi w ciągu 5 dni od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oferent ma prawo do zapoznania się ze stanem faktycznym przedmiotowego garażu przed upływem terminu składania ofert w każdym dniu roboczym w godzinach 10:00 – 13:00.

 

WYBÓR OFERT:

Otwarcie ofert  odbędzie się dnia 03.08.2021 r. godz. 8:15 w siedzibie Nadleśnictwa Augustów, ul. Turystyczna 19 w Augustowie.

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1 (Oferta powinna zawierać: Nazwę i adres oferenta, Proponowaną miesięczną stawkę czynszu netto za metr kwadratowy najmu).

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na najem garażu 108/58/165  oraz adresem i nazwiskiem oferenta.

Termin składania pisemnych ofert: do dn. 03.08.2021 r. do godz. 8:00 w sekretariacie biura Nadleśnictwa Augustów w Augustowie ul. Turystyczna 19. Liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu Nadleśnictwa Augustów.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 •  Cena – 100 % = 100 pkt. 

Kryterium wyboru ofert jest najwyższa oferowana cena.

 

INNE WARUNKI:

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie albo odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny i o braku roszczeń potencjalnych uczestników postępowania do nadleśnictwa z tego tytułu.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Augustów informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Augustów ul. Turystyczna 19, 16- 300 Augustów zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 87 643 99 00, e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 5. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
 6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Ma Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem oraz przez okres wynikający z aktualnego Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
 3. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

Zatwierdzam:

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów

Wojciech Szostak