Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

MIEDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN 2020

MIEDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN 2020

Lasy Państwowe, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną i tym samym chroniąc polskie lasy przed licznymi zagrożeniami ze strony czynników biotycznych i abiotycznych, wpisują się w założenia Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

W grudniu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (zwanym dalej „IYPH 2020”) i zaprosiło Organizację ds. Wyżywienia i  Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO),we współpracy z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin (IPPC), do zorganizowania Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Oficjalne hasło obchodów brzmi „Chroniąc rośliny -chronisz życie” (ang. Protecting Plants,  Protecting  life).Głównym celem IYPH 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

              

Lasy Państwowe w ochronie zdrowia roślin:

1.Chronimy  zasoby  genowe  rodzimych  gatunków  drzew  i  krzewów  leśnych,  a  także zagrożonych  gatunków  roślin  zielnych  i  zachowujemy  kolekcje  roślin.  Przykładowe działania:

 • działalność Leśnego Banku Genów,
 • leśne arboreta i ogrody botaniczne,
 • programy reintrodukcji i restytucji roślin np. cisa.

2.Prowadzimy    programy    czynnej    ochrony    cennych siedlisk  oraz  gatunków  roślin zagrożonych wyginięciem np.:

 • w borach  chrobotkowych -bieżące usuwanie powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy poza obręb płatów siedliska przyrodniczego,
 • w borach i  lasach bagiennych- poprawa  stanu  ochrony  siedliska poprzez poprawę warunków wodnych.

3.Prognozujemy  występowanie  zagrożeń  lasów  ze  strony  czynników  biotycznych i abiotycznych.

4.Zabezpieczmy  lasy  przed  szkodnikami,  chorobami,  uszkodzeniem  przez  zwierzynę. Przykładowe działania:

 • mikoryzacja sadzonek drzew leśnych na szkółkach,
 •  zwalczanie szkodników owadzich w lasach,
 • Zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną.

5.Chronimy skutecznie las przed pożarami. Przykładowe działania:

 • Rozwijanieiudoskonalaniesystemuprzeciwpożarowego,
 • Modernizacje dróg przeciwpożarowych.

6.Realizując  projekt  małej  retencji  zatrzymujemy  wodę  w  lesie,  dzięki  czemu przeciwdziałamy suszy.

7.Zwalczamy gatunki roślin inwazyjnych, chroniąc tym samym rodzime rośliny, np.:

 • zwalczanie czeremchy amerykańskiej.

8. Chronimy pszczoły - sprzymierzeńców roślin.

9. Sadzimy drzewa zgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej dzięki czemu zapobiegamy niekontrolowanemu przemieszczaniu się różnych populacji drzew.

10. Sadząc coraz więcej gatunków drzew liściastych dbamy o poprawę zdrowotności lasów, zwiększamy ich różnorodność biologiczną i odporność na zmiany klimatu. Przykłady działań:

 • przebudowa drzewostanów,
 • sadzenie drzew i krzewów gatunków rodzimych zwiększających różnorodność biologiczną lasów.

11. Sadząc drzewa zwiększamy możliwość pochłaniania CO2 i produkcji O2 przez lasy oraz zwiększamy lesistość kraju:

 • przebudowa drzewostanów,
 • projekt rozwojowy LP: Leśne Gospodarstwa Węglowe.

12. Usuwamy śmieci z lasu.

13. Utrzymując lasy w zdrowiu dostarczamy na rynek ekologiczne produkty z nich pochodzące (drewno, płody runa leśnego itp.). Przykłady działań:

 • projekt rozwojowy LP: Zdrowa żywność z Polskich Lasów.

14. Dbając o lasy stwarzamy możliwości do wypoczynku, sportu i rekreacji milionów Polaków, podkreślając jednocześnie, że przebywanie w lesie oddziałuje pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi. Przykłady działań:

 • Akcje biegowe, rowerowe itp.